รับสมัครหัวหน้าประจำศูนย์อากาศอำนวย

คุณสมบัติที่ต้องการ
1.เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.การศึกษา ปวส./ป.ตรี ด้านการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถ/คุณลักษณะ
1.เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ อดทนต่อการทำงานและมีแบบแผนเป็นขั้นตอน
2.เป็นคนในพื้นที่หรือใกล้เคียงกับอำเภออากาศอำนวย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ควบคุมบริหารจัดการงานทั้งหมดของสาขาอากาศอำนวย
2.ส่งเสริมการตลาดให้มียอดที่เติบโต
3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพและเพียงพอต่อการขาย
4.ควบคุมต้นทุนและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

สวัสดิการบริษัท
ประกันสังคม
กระเช้าเยี่ยมไข้
ปรับค่าจ้างประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
เบิกล่วงหน้าประจำเดือน
เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานศพ คลอดบุตร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
4.สำเนาใบขับขี่รถยนต์ 1 แผ่น
5.สำเนาการผ่านทหาร (ถ้ามี)

ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โทร.042-971650 มือถือ.061-3959999
facebook : คิงส์ไอซ์แมน หรือ ฝ่ายบุคคล บ.คิงส์ไอซ์แมน จํากัด