รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

1.เพศ หญิง

2.อายุ 25 ปีขึ้นไป

3.มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.จบการศึกษา ปวส. ป.ตรี

5.มีประสบการณ์ในโรงงานหรือสายตรงด้านอาหาร หรือความรู้ด้าน GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ

1.สามารถทำงานกะกลางคืนได้

2.ทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

3.สามารถสื่อสารและประสานงานกับคนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่หลักและบทบาท

1.ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มแต่ละชนิดในระหว่างการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2.ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำดื่ม และ บรรจุภัณฑ์ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.รับข้อร้องเรียนจากฝ่ายขาย พร้อมทั้งประสานงาน รายงานผลการดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียนต่างๆ

4.ตัดสินใจอนุมัติหรือจัดการกับน้ำดื่มที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

5.ตรวจสอบคุณภาพของการบรรจุน้ำดื่มในผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต

6. รายงานปัญหา แนวทางการแก้ไข หรือผลดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการบริษัท
1.ประกันสังคม
2.กระเช้าเยี่ยมไข้
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.เบิกล่วงหน้าประจำเดือน
6.เงินช่วยเหลืองานแต่ง งานศพ คลอดบุตร