ระบบแจ้งงาน/แจ้งสั่งจัดซื้อสินค้า/แจ้งซ่อม

Create Ticket
Submit Ticket
Submit ticket
Submit Ticket
my ticket
My Tickets
View all the created tickets
My Tickets
Ticket Status
Ticket Status
your ticket status
Ticket Status